algemene voorwaarden

Fields Studio

Artikel 1. Definities
⦁ Fields Studio gevestigd te Breda onder KvK nr. 51058405
⦁ Klant: degene met wie Fields Studio een overeenkomst is aangegaan
⦁ Partijen: Fields Studio en klant samen.


Artikel 2.Toepasselijkheid algemene voorwaarden
⦁ Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden en leveringen van diensten of producten door of namens Fields
Studio.
⦁ Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
⦁ Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 3. Aanbiedingen en vrijblijvende offertes
⦁ Aanbiedingen en vrijblijvende offertes van Fields Studio zijn vrijblijvend
⦁ Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere
aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte schriftelijk vermeld staat.
⦁ Wanneer de klant de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt komt
deze te vervallen.
⦁ Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, ten zij dit schriftelijk
is overeengekomen.


Artikel 4. Aanvaarding
⦁ Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Fields Studio zich het
recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan
ontlenen.
⦁ Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Fields Studio slechts, nadat de
klant deze schriftelijk heeft bevestigd.
⦁ Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte en een afgesproken datum heeft de
klant de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Wanneer deze 14 dagen zijn
verstreken is Fields Studio genoodzaakt 20% te factureren.


Artikel 5. Prijzen
⦁ Alle prijzen die Fields Studio hanteert zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- of
transportkosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
⦁ Alle prijzen die Fields Studio hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fields Studio ten allen tijde wijzigen.
⦁ De prijs met betrekking tot een dienstverlening op uren basis wordt door Fields
1
Studio vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
⦁ De prijs met betrekking tot totaalbedragen die zijn overeengekomen, is altijd
een richtprijs, ten zij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan
niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
⦁ Fields Studio is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken
⦁ Indien de richtprijs meer dan 10% hogen uit gaat vallen, dient Fields Studio de
klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
⦁ Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht
om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs
vermeerderd met 10% uitkomt.


Artikel 6. Betalingen en betalingstermijn
⦁ Fields Studio hanteert een aanbetaling van 20% deze dient binnen 14 dagen
voldaan te worden na het bevestigen van de offerte en datum. De overige 80%
dient betaald te worden binnen 14 dagen na de overeenkomst.
⦁ De klant moet de declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Fields
Studio betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op
de factuur anders staat vermeld.
⦁ Wanneer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, heeft hij
eerst recht op een herinnering waarna de klant 7 dagen de tijd heeft de factuur
alsnog te voldoen.
⦁ Fields Studio behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen
van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eigen voor het totale
bedrag van de diensten en of producten.


Artikel 7. Gevolgen niet tijdig betalen
⦁ Betaalt de klant na het toesturen van een betalingsherinnering niet binnen de
overeengekomen termijn, dan is Fields Studio gerechtigd een rente van 1% van
de factuur per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
⦁ Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke
incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Fields Studio.
⦁ De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoedingen
voor buitengerechtelijke incassokosten.
⦁ Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Fields Studio zijn verplichtingen
opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
⦁ In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de
zijde van de klant, zijn de vorderingen van Fields Studio op de klant onmiddellijk
opeisbaar.
⦁ Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
2
Fields Studio, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Fields
Studio te betalen.


Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
⦁ Fields Studio voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
⦁ Fields Studio heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening
(gedeeltelijk) in overleg te laten verrichten door derden.
⦁ De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na
schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door
de klant.
⦁ Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Fields Studio tijdig kan beginnen
aan de uitvoering van de overeenkomst.
⦁ Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Field Studio tijdig kan beginnen
aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 9. Intellectueel eigendom
⦁ Fields Studio behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder
auteursrecht, merkenrecht, tot het moment van oplevering van het eindproduct
en nakoming van de factuur, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
⦁ De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Fields Studio (laten) kopiëren, aan
derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Artikel 10. Geheimhouding
⦁ De klant houdt iedere informatie die hij in welke vorm dan ook van Fields Studio
ontvangt geheim
⦁ Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Fields Studio waarvan
hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheimen of vertrouwelijk is,
3
dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Fields Studio schade
kan berokken.
⦁ De klant neemt alle nodige maatregelen o te waarborgen dat hij de in lid .1 en .2
genoemde informatie ook geheimhoudt.
⦁ De genoemde geheimhoudingsplichten in dit artikel gelden niet voor informatie:
⦁ Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later
openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van
de geheimhoudingsplicht van de klant
⦁ Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke
plicht
⦁ De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de van de
onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 11. Boetebeding
⦁ Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding
of over intellectueel eigendom overtreedt dan verbeurt hij ten behoeve van
Fields Studio een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro voor elke
overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het hierboven genoemde
bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
⦁ Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen
afbreuk aan de overige rechten van Fields Studio waaronder zijn recht om naast
de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12. Vrijwaring
De klant vrijwaart Fields Studio tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door Fields Studio geleverde producten en/of diensten.


Artikel 13. Klachten
⦁ Klanten dienen Fields Studio uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
⦁ De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Fields Studio in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 14. Hoofdelijke aansprakelijkheid klanten

De klant kan hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de volledige bedragen die
zij op grond van die overeenkomst aan Fields Studio verschuldigd zijn.


Artikel 15. Aansprakelijkheid Fields Studio
⦁ Fields Studio is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt
indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Fields,
⦁ In geval van artikel .1 is Fields Studio slechts aansprakelijk voor directe schade
4
die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
⦁ Nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.


Artikel 16. Vervaltermijn Schade
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Fields Studio vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6.89 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 17. Wijziging algemene voorwaarden
⦁ Fields Studio is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen


Artikel 18. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
⦁ Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden
niet aan.
⦁ Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door
een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat fields Studio bij het
opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegd recht
⦁ Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
⦁ De Rechtbank in het arrondissement waar Fields Studio is gevestigd is exclusief
bevoegd om kennis te neen van eventuele geschillen tussen partijen.